Get Adobe Flash player
          

ประวัติโรงเรียน

 

1.   ข้อมูลทั่วไป

            1.1  โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาตั้งอยู่เลขที่ 178  หมู่ที่ 11   ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ 0-45 252498  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

            1.3  มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาโพธิ์ ตำบลบ้านแมด 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

            2.1  ผู้บริหาร      1  คน    ได้แก่

- นายกิติณรงค์  มาสงค์    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก     (ค.ด. การบริหารการศึกษา)

            2.2  รองผู้บริหาร  2  คน   ได้แก่ 

                        - นายพุฒิธร  บุญสุข   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ

                                    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   ( ศษ.ม. การบริหารการศึกษา )

3.  ประวัติโดยย่อ  

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาริเริ่มการก่อตั้งจากมติของสภาตำบลนาโพธิ์ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งในขณะนั้น

นายคำดี  นามวา  กำนันตำบลนาโพธิ์เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าสู่สภาตำบล ในที่สุดสภาตำบลตกลงให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ “โนนใหญ่”  ซึ่งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  34-35  ของทางหลวงหมายเลข  2172  ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 4  บ้านดอนตะโน  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  ในเนื้อที่ประมาณ  60  ไร่  1  งาน 32  ตารางวา  การประสานงานระหว่างสภาตำบลนาโพธิ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในวันที่  10  มีนาคม  2532  ลงนามโดย พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในขณะนั้นในปีแรกเปิดสอน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 16  คน 

นายวินัย  สุขบุญ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารในขณะนั้น  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นการชั่วคราว  ส่วนครูปฏิบัติการสอนนั้นได้จัดบุคลากรจากโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารเช่นเดียวกัน  ในวันที่  22  สิงหาคม  2532  กรมสามัญศึกษาก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายเอื้อ  จำปาทอง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา  พร้อมกับการบรรจุครูประจำการจำนวน 3 คน  และรับย้ายจากโรงเรียนอื่นอีกจำนวน  2  คน ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   และมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน  813  คน ครู จำนวน 30  คน ลูกจ้างจำนวน  9 คน โดยมี ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

tel. 045 405 876 https://www.facebook.com/naphowittaya.ac.th/

Admin : Chertchai Meeguson copyright 2018 all rights reserved. Design by takzido.