Get Adobe Flash player
          

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาเป็นสถาบันการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของชุมชน  บริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ครูมีความรู้และทักษะในวิชาชีพ  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียน
 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปลอดจากสารเสพติดให้โทษและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและมีความทันสมัย
 4. พัฒนาครู  นักเรียนในด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ห่างไกลยาเสพติด
 2. ครูมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเห็นความสำคัญในการวางแผนและจัดการศึกษา
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับชุมชน  ท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลง            ของโลก
 5. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
 6. บุคลากรดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตามหลัก และส่งเสริม

 ความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการ

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

tel. 045 405 876 https://www.facebook.com/naphowittaya.ac.th/

Admin : Chertchai Meeguson copyright 2018 all rights reserved. Design by takzido.