Get Adobe Flash player
          

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาเป็นสถาบันการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของชุมชน  บริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ครูมีความรู้และทักษะในวิชาชีพ  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียน
 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปลอดจากสารเสพติดให้โทษและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและมีความทันสมัย
 4. พัฒนาครู  นักเรียนในด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ห่างไกลยาเสพติด
 2. ครูมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเห็นความสำคัญในการวางแผนและจัดการศึกษา
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับชุมชน  ท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลง            ของโลก
 5. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
 6. บุคลากรดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตามหลัก และส่งเสริม

 ความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการ

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด

ต่ำกว่าปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

 

1

รองผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

 

ข้าราชการครู

20

18

38

-

18

20

 

พนักงานราชการ

1

3

4

-

4

-

 

ครูอัตราจ้าง

-

2

2

-

2

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

1

3

4

4

-

-

 

รวม

24

24

48

4

24

21

1

 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561) ดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4

58

64

122

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4

64

73

137

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4

76

85

161

รวม

12

200

206

406

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2

41

61

102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2

48

60

108

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2

53

62

115

รวม

6

141

173

325

รวมทั้งหมด

18

342

389

731

 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)

tel. 045 405 876 https://www.facebook.com/naphowittaya.ac.th/

Admin : Chertchai Meeguson copyright 2018 all rights reserved. Design by takzido.